Mẫu chương trình đồ hoạ

đăng 19:49 19 thg 3, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 19:50 19 thg 3, 2012 ]
program DoHoa;
uses graph;
procedure KhoiDong;
var
 grDriver: Integer;
 grMode: Integer;
 ErrCode: Integer;
begin
 grDriver := Detect;
 InitGraph(grDriver, grMode,' ');
 ErrCode := GraphResult;
 if ErrCode <> grOk then
 begin  { Do graphics }
   Writeln('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode));
   halt(1);
 end;
end;
{-----------------------------}
{      CHUONG TRINH CHINH     }
{-----------------------------}
BEGIN
  KhoiDong;
  readln;
  closegraph;
END.


Ghi chú: Có thể down tập tin maudohoa.pas dưới đây về. Đây là sườn của một chương trình đồ hoạ
ċ
MAUDOHOA.PAS
(0k)
Thanh Vũ Nguyễn,
19:49 19 thg 3, 2012
Comments