Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

đăng 21:25 28 thg 3, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 21:25 28 thg 3, 2012 ]
program DoHoa;
uses graph;
procedure KhoiDong;
var
 grDriver: Integer;
 grMode: Integer;
 ErrCode: Integer;
begin
 grDriver := Detect;
 InitGraph(grDriver, grMode,' ');
 ErrCode := GraphResult;
 if ErrCode <> grOk then
 begin  { Do graphics }
   Writeln('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode));
   halt(1);
 end;
end;
{-----------------------------}
{      CHUONG TRINH CHINH     }
{-----------------------------}
const b = 200;
      c = 150;
var
  x0,y0,R,xA,yA,xB,yB,xC,yC: integer;
BEGIN
  KhoiDong;
  xA := GetMaxX div 2;
  yA := GetMaxY div 2;
  xB := xA + c;
  yB := yA;
  xC := xA;
  yC := yA - b;
  setcolor(yellow);
  Line(xA,yA,xB,yB);
  Line(xA,yA,xC,yC);
  Line(xB,yB,xC,yC);

  x0 := xa + c div 2;
  y0 := ya - b div 2;
  R  := round(sqrt(c*c + b*b) / 2);
  Circle(x0,y0,R);
  readln;
  closegraph;
END.
ċ
MAUDOHOA.PAS
(1k)
Thanh Vũ Nguyễn,
21:26 28 thg 3, 2012
Comments