Lớp 11A1

Lịch làm việc của thầy Vũ với lớp 11A1


Hướng dẫn giải bài thi tin học HK2

đăng 17:52 20 thg 4, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 17:58 20 thg 4, 2012 ]


Chương trình tương ứng:

program dohoa;
uses Graph;
procedure khoidong;
var
 grDriver: Integer;
 grMode: Integer;
 ErrCode: Integer;
begin
 grDriver := Detect;
 InitGraph(grDriver, grMode,'c:\tp\bgi');
 ErrCode := GraphResult;
 if ErrCode <> grOk then
 begin  { Do graphics }
   Writeln('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode));
   readln;
   halt(1);
 end;
end;
{----------------------------}
{  CHUONG TRINH CHINH        }
{----------------------------}
const
  BC = 200; {Do dai canh BC}
  A = 150; {So do goc A}
var
  R, x0, y0, xA, yA, xB, yB, xC, yC,O: integer;
BEGIN
  khoidong;
  setcolor(red);

  O := 360 - 2*A;

  x0 := GetMaxX div 2; {Toa do tam duong tron ngoai tiep}
  y0 := GetMaxY div 2;

  R := round(BC/2/Sin(O/2*Pi/180)); {Ban kinh duong tron ngoai tiep}
  circle(x0, y0, R);

  xA := x0; {Toa do diem A}
  yA := y0 - R;

  xB := x0 - (BC div 2); {Toa do diem B}
  yB := y0 - round(R*Cos(O/2*Pi/180));

  xC := xB + BC;{Toa do diem C}
  yC := yB;

  line(xA, yA, xB, yB);
  line(xA, yA, xC, yC);
  line(xB, yB, xC, yC);
  readln;
  closegraph;
END.

Tam giác nội tiếp đường tròn

đăng 02:40 27 thg 3, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 02:40 27 thg 3, 2012 ]

program DoHoa;
uses graph;
procedure KhoiDong;
var
 grDriver: Integer;
 grMode: Integer;
 ErrCode: Integer;
begin
 grDriver := Detect;
 InitGraph(grDriver, grMode,' ');
 ErrCode := GraphResult;
 if ErrCode <> grOk then
 begin  { Do graphics }
   Writeln('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode));
   halt(1);
 end;
end;
{-----------------------------}
{      CHUONG TRINH CHINH     }
{-----------------------------}
const a = 300;
var
  x0,y0,R,x1,y1,x2,y2,x3,y3: integer;
BEGIN
  KhoiDong;
  x0:= GetMaxX div 2;
  y0:= GetMaxY div 2;
  R := round((a/Cos(30*Pi/180)/2));
  setcolor(yellow);
  Circle(x0,y0,R);
  x1 := x0;
  y1 := y0 - R;
  x2 := x0 - a div 2;
  y2 := y0 + R div 2;
  Line(x1,y1,x2,y2);
  x3 := x0 + a div 2;
  y3 := y0 + R div 2;
  Line(x1,y1,x3,y3);
  Line(x2,y2,x3,y3);
  readln;
  closegraph;
END.

Chương trình tính phân số

đăng 19:36 26 thg 2, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 19:36 26 thg 2, 2012 ]

program PhepTinhPhanSo;
type KieuPhanSo = record
       ts, ms: integer;
     end;
{------------------------------------}
{        CHUONG TRINH CON            }
{------------------------------------}
procedure GPS(ps:KieuPhanSo);
begin
  write(ps.ts,'/',ps.ms);
end;

function USCLN(a, b: integer):integer;
begin
  while (a<>b) do
  begin
    if a>b then a:=a - b
    else b:=b - a;
  end;
  USCLN:=a;
end;

procedure ToiGian(var ps: KieuPhanSo);
  var us:integer;
begin
  us:=USCLN(ps.ts,ps.ms);
  ps.ts:=ps.ts div us;
  ps.ms:=ps.ms div us;
end;

procedure CongPS(ps1, ps2: KieuPhanSo; var kq: KieuPhanSo);
begin
  kq.ms:=ps1.ms*ps2.ms;
  kq.ts:=ps1.ts*ps2.ms + ps2.ts*ps1.ms;
  ToiGian(kq);
end;

procedure NhapPS(var ps:KieuPhanSo);
begin
  write('Tu so = '); readln(ps.ts);
  write('Mau so = '); readln(ps.ms);
end;
{------------------------------------}
{        CHUONG TRINH CHINH          }
{------------------------------------}
var
  ps1,ps2,kq:KieuPhanSo;
begin
  writeln('Phan so 1');
  NhapPS(ps1);
  writeln('Phan so 2');
  NhapPS(ps2);
  GPS(ps1);
  write(' + ');
  GPS(ps2);
  write(' = ');
  CongPS(ps1,ps2,kq);
  GPS(kq);
  readln;
end.

Thực hành excel bài 1

đăng 22:39 29 thg 12, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 22:45 29 thg 12, 2011 ]

- Thay đổi định dạng ngày trong windows: Short Date dd/MM/yyyy
- Nhập bảng tính trên
- Nhập công thức cho các cột :
    + Số ngày = ngày đi - ngày đến + 1
    + Thành tiền = số ngày * đơn giá

Đề kiểm tra 15 phút nghề thứ nhất

đăng 22:10 30 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 23:42 30 thg 10, 2011 ]

Đề kiểm tra 15 phút nghề lần thứ nhất.

1-5 of 5